Mēs esam tie Latvijas cilvēki, kuriem ir vācu „saknes” (piem. baltvācieši, Krievijas vācieši), vai kuriem ir interese par vācu valodu un kultūru un vā­cieši, kuri kādu laika posmu dzīvo Latvijā.

Mūsu dievkalpojumi notiek piecās pilsētās Latvijā:

  • katru svētdienu Rīgā (Doma baznīcā vai Jēzus baznīcā)
  • un reizi mēnesī Daugavpilī, Valmierā, Dobelē un Liepājā.

Mūsu Draudzes dzīve nav iedomājama bez interesantiem draudzes pasāku­miem un dažādām aktivitātēm. Vairāk informācijas par mums, mūsu baznī­cas vēsturi, kā arī aktuālāko informāciju Jūs atradīsiet internetā www.kirche.lv

Mēs esam ikvienam atvērta baznīca, vienmēr laipni aicinām visus intere­sentus uz mūsu dievkalpojumiem un pasākumiem un priecājamies par ik­vienu, kurš ir atnācis.

Mēs aicinām Jūs kļūt par mūsu baznīcas draudzes locekli, aizpildot pietei­kuma anketu. Kā draudzes loceklis Jūs saņemsiet draudzes avīzi, būsiet re­gulāri informēts par mūsu aktivitātēm un pasākumiem un ar aktīvām vai pasīvām vēlēšanu tiesībām varēsiet iesaistīties mūsu baznīcas darbā.

Mēs aicinām Jūs izpausties mūsu draudzēs, parādot savas spējas un dotības. Katrs, kas ir kristīts, var kļūt par mūsu luterāņu baznīcas locekli.

Ja arī Jūs jau agrāk esat pieteicies mūsu baznīcas draudzē, lūdzam Jūs vēl­reiz aizpildīt pieteikuma anketu un nodot to mums. Mēs šobrīd no jauna ap­kopojam draudzes locekļu sarakstu.

Mēs esam saistīti ar Evaņģēliski luterisko baznīcu Vācijā, kura nosūta mācītāju uz mūsu draudzēm un apmaksā viņa darbu. Tā kā darbs mūsu baznīcas draudzēs tiek finansēts no ziedojumiem un brīvprātīgām biedru naudām, mēs lūdzam mūsu draudžu locekļus veikt regulārus biedru naudas maksājumus, pašam nosakot cik daudz un cik bieži tos varēs veikt.

Mēs patiesi priecāsimies, ja mēs Jūs varēsim sveikt kā
mūsu baznīcas draudzes locekli!

В нашу Церковь входят проживающие в Латвии люди (балтийские или российские немцы), имеющие немецкие корни или интересующиеся немецкой культурой и немецким языком. Среди нас Вы с успехом найдете людей из других стран, где говорят по-немецки, которые на длительный или более короткий срок решили обосноваться в Латвии.
Мы проводим богослужения в пяти городах Латвии:

  • каждое воскресенье в Риге (Домский собор или церковь Иисуса)
  • и один раз в месяц в Даугавпилсе, Добеле, Лиепае и Валмиере.

Наряду с воскресными богослужениями общинная жизнь представлена и целым рядом других мероприятий. Подробную информацию о нас, нашей истории и актуальных событиях из жизни Церкви Вы найдете на сайте www.Kirche.lv

Мы открыты и рады всем людям. Поэтому мы всегда с радостью приглашаем и приветствуем на наших богослужениях и прочих мероприятиях общинной жизни всех заинтересованных людей.

Мы приглашаем Вас стать членом нашей Церкви. Даже если Вы в Германии были членом Церкви, здесь Вы не становитесь им автоматически. В Латвии стать членом Церкви можно лишь, заявив о своем желании. Став членом Церкви, Вы сможете регулярно получать Вестник нашей общины, Вас регулярно будут информировать о деятельности и мероприятиях нашей общины; обладая активным и пассивным избирательным правом, Вы сможете определять дальнейшую работу нашей Церкви.

Мы приглашаем Вас к участию в жизни наших общин, которую Вы смогли бы обогатить своими способностями. Членом нашей Лютеранской Церкви может стать любой крещеный христианин. Каждый член нашей Церкви может в любое время выйти из Церкви. Для этого ему достаточно подать письменную заявку без указания причин (например, при отъезде из Латвии).

Даже если Вы уже зарегистрированы в качестве члена одной из наших общин, просим Вас еще раз заполнить заявку с Вашими данными и отдать ее нам. В данный момент происходит обновление существующих списков.

Наша Церковь связана с Евангелической Церковью в Германии (EKD). Именно она поддерживает нас, направляя к нам пасторов. Однако церковная работа во всех общинах финансируется исключительно пожертвованиями и добровольными взносами. Поэтому мы просим каждого члена Церкви регулярно вносить свой взнос. Размер взноса зависит от желания и возможностей каждого отдельного человека.

Будем рады видеть Вас среди членов
Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви в Латвии!